Algemene Garantiebepalingen

1. Onder de volgende voorwaarden geeft JVCKENWOOD Europe B.V. garantie op door haar in Nederland geleverde JVC consumenten apparatuur tegen defecten van technische aard, fabricagefouten, defecten aan het materiaal of aan de mechanische en elektronische componenten gedurende de hieronder genoemde periode na datum van aankoop.Voor het betreffende product waarvoor een garantiebewijs is afgegeven, geldt de wettelijk bepaalde 2 jaar garantie, met uitzondering van het onder 2 genoemde.

2. Uitgezonderd van deze garantie zijn: kabels, snoeren en professioneel/bedrijfsmatig gebruik van dit product, alsmede de overige beperkingen zoals deze zijn opgenomen in de JVC Algemene Garantiebepalingen. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u bij de documentatie van uw product.

3. Voor de noodzakelijke arbeid of vervanging van defecte onderdelen; die onder de garantievoorwaarden vallen, zullen geen kosten berekend worden. Vervanging van defecte onderdelen of reparaties aan de apparatuur of aan onderdelen hiervan verlengen de onder 1 genoemde garantietermijn niet. De keuze voor reparatie en/of vervanging is voorbehouden aan JVCKENWOOD Europe B.V. Reparatie onder garantie dient uitgevoerd te worden door een door JVCKENWOOD Europe B.V. geautoriseerd reparatiebedrijf.

4. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade buiten de vervanging van defecte onderdelen of reparaties van de apparatuur.

5. De garantie is persoonsgebonden en geldt slechts eenmalig voor degene die zich tijdig via de daartoe geëigende wijze bij JVC heeft geregistreerd.

6. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van de aankoopbon en het garantiebewijs.

7. De garantie is niet van toepassing bij schade of defecten veroorzaakt door: (I) Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage of verwaarlozing. (II) Foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de wettelijke technische- en veiligheidsnormen die in een land gelden, anders dan in het land waar de aankoop plaats vond en/of onjuiste aansluiting op een voedingsspanning die ongeschikt is voor het betreffende apparaat.(III) Elke ongeautoriseerde modificatie of verandering (IV) Onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking c.q. bescherming.

8. Op de garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden in geval van: (I) Schades of verliezen die zich tijdens het transport voordoen. (II) Wijzigingen of verwijderingen van het serienummer van het apparaat.

9. Aanspraken op de garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar de apparatuur is gekocht; als dit niet mogelijk is zal JVCKENWOOD Europe B.V. een andere dealer, respectievelijk Service Centrum aanwijzen. Indien de apparatuur naar een ander land binnen de EU is uitgevoerd, moeten eventuele aanspraken op de garantie eerst aan de JVC-importeur in het betreffende land worden gemeld.

10. JVCKENWOOD Europe B.V. kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade of enigerlei andere consequentie hoe dan ook ontstaan door of in connectie met de door JVCKENWOOD Europe B.V. geleverde apparatuur en aanverwante artikelen.

11. De kosten van vervoer, verpakking, alsmede die van transportverzekering (zie punt 8) zijn voor rekening van de consument.

12. Deze garantie is alleen geldig als de apparatuur in Nederland is aangeschaft.

13. De garantie is geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.

14. Uitsluitend JVCKENWOOD Europe B.V. is gerechtigd om de garantievoorwaarden te wijzigen. JVCKENWOOD Europe B.V.